به گزارش کانی پرس؛ درروزهای تبلیغات علنی برای انتخابات مجلس هستیم روزهای که باید درطول تاریخ انتخاب بوکان،بعنوان ریشه کاستی ها وکمبودها مورد واکاوی قرارگیرد سوالی که برای اکثرمردم مطرح است این است که چرا بوکان نسبت به شهرهای دور وبرخود همواره درماراتن توسعه بازمانده است. جواب این مهم را میتوان راحت ازمتد تبلیغات ،شیوه […]

به گزارش کانی پرس؛ درروزهای تبلیغات علنی برای انتخابات مجلس هستیم روزهای که باید درطول تاریخ انتخاب بوکان،بعنوان ریشه کاستی ها وکمبودها مورد واکاوی قرارگیرد
سوالی که برای اکثرمردم مطرح است این است که چرا بوکان نسبت به شهرهای دور وبرخود همواره درماراتن توسعه بازمانده است.
جواب این مهم را میتوان راحت ازمتد تبلیغات ،شیوه جذب رأی کاندیداها دربوکان ومسائلی که درذیل اشاره میشود پیدا کرد:
سالهاست مادراین شهر شهروندانی شده ایم که هرکس دروغهای بزرگتر وامیدهای محال ووعده های غیرقابل تحقق بیشتر داده وبلندپروازی نموده باورکرده ایم واساسا خودبخشی ازمشکل هستیم وکاندیدایی که به حقایق اقرارکند را ناتوان وعکس آن را توانمند وقابل باور دانسته ایم یعنی ماخود کاندیداها را وادار به کتمان حقیقت کرده ایم ودروغ گفتن های آنچنانی که مصداق دروغ تا بزرگتر باورش آسان تر
مصداق این مساله دردوازده سال اخیرودرمقایسه شعار ها وعملکردهای دکترعثمانی به وضوح قابل استنباط است
درد دیگری که مادراین شهرداریم این است که برخی افراد قدرت طلب وفرصت طلب همیشه سوار برموج حداکثری شده وباحداقل هزینه بیشترین دستاوردها را ازحیث کسب فرصتهای اقتصادی ومقام ومسندو…نصیب خود کرده اند وهرروز دررنگی ودرلباسی ظاهر می شوند وتاب نمی آورندکه برای چند صباح ازمسند وقدرت دورشوند وراحت به گذشته وتصمیمات خویش پشت می کنند بی آنکه شرم وابا داشته باشند وهرروز دراردوی یک فرد که گمانه زنی برپیروزی احتمالی اوست.
من این افراد را نی های توخالی میدانم که نه وزن دارند ونه رنگ،وفقط صدا وغوغا دارند.
ومتاسفانه کاندیداهای مختلف هم با آغوش باز ازاین افراد وچهره ها بدون عواقب اجتماعی آن برای شهر وحیثیت خود استقبال وهیچگاه نه آنان را تنبیه اجتماعی کرده ونه بازخواست کرده اند ویک روال باطل ومنسوخ را مستقیم یاغیرمستقیم تایید کرده اند.
یکی دیگر ازواقعیتهای تلخ درفرهنگ انتخابات بوکان نشستهای پشت پرده باافرادی است که خود را به اصطلاح معتمد وفعال اجتماعی وشخصیت سیاسی ومدنی یا مدیران اداری بانفوذ میخوانند ولی تاریخ شهر ثابت می کند فقدانشان درعرصه اجرایی ومشورتی بهتر ازبود وطرح مطالبات ودیدگاههای منسوخشان بوده که به نوعی موجب گسست اجتماعی وتشدید سردرگمی وشکاف درصف رأی دهندگان می شوند و استفاده تبلیغاتی برخی کاندیداها ازآنان بدون دستاورد ملموس برای شهروندان ،صرفا مدیون شدن کاندید به آنهاست درحالی که این افراد حتی درمیان افراد خانواده خود هم قدرت اقناع جذب رأی اعصای خانواده خودراندارند چطورمیتوانند مردم را جمع کنند به نفع شخصی خاص.
همیشه دربحبوحه انتخابات مردم به امید تغییررأی داده اند وخواستار تغییر چهره ها وبرچیدن بساط فرهنگ وروال غلط وخانمان برانداز پاداش انتخاباتی درعزل ونصبها،که مادردوازده سال اخیر به وضوح شاهد این امر نامبارک بودیم
نماینده شدن به هرقیمتی ولواعتماد وابقای برخی که خود بااین روال دوازده سال است بخشی ازعلل درجازدن ونارضایتی مردم اند خلاف اخلاق سیاسی وفرهنگ مردم بوکان است. وتبعات سنگین وغیرقابل جبران برای خود نماینده آینده دربردارد.
لذا انتظار این است کسی که میخواهد نماینده واقعی مردم باشد نه به هرقیمتی فقط رأی کسب کند باید نیک بداند شاید فرصتی برای جبران حق الناس وکاستی هایی نباشد که خدای ناخواسته تعمدا نادیده گرفته تا به مسندی که برای هیچکس ماندگارنیست برسد.
لذا اخلاقی ترین شیوه کسب رأی وجذب افراد توانمند شفافیت است وبی پرده با موکلان خود رفتارکردن. تجربه سه دوره اخیر ثابت کردنماینده ای که مدیون طبقات یاافراد خاصی باشد ابدا موفق ومایه برکت نخواهد شدکه تاالان نشده است.
مشکل دیگر دربوکان واردشدن نمایندگان درکارهای اجرایی ودرنقش دولت ودورشدن ازهدف خویش وعدم تببین جایگاه مجلس که همانا نطارت وبرنامه ریزی است
نماینده ای که هدف وبرنامه مدون وعملیاتی را با پشتوانه تخصصهای بومی وملی درمجلس طرح کند واولویتهای حوزه انتخابیه اش را بشناسدخود ازآنچنان قدرت چانه زنی دردولت برخوردار می شود که نیازی به بوق وکرنا وتوسل به خود تمجیدی ندارد.
آسیب دیگر دربوکان بی اخلاقیهای فضای مجازی درانتخابات وتوسل به تخریب وبرهم زدن حقایق دراین دنیای جدید وحساس رسانه ای است، تا آنجا که بجای مسائل جدی همه چیزحالت تخریب وتمسخر پیداکرده واین آفت فرصتهای عینی را محو کرده است
امیداست همه به این مهم برسیم که بعدازرقابتها رفاقتها میماند وآسمان بوکان چتربزرگ بالای سرهمه ما وشهرمحفل گرم وبزرگ دورهمی ۲۸۵هزارنفری.
امیدوارم نماینده این دوره ازتاریخ سیاسی شهرستان اخلاق ،کارآمدی ،صداقت وجدیت وفقدان رودربایستی راسرلوحه قراردهد زیرا شهرفرهیختگان نیاز به سازندگی وهمگرایی اجتماعی دارد.

هاشم شیخ احمدی