♦️تحلیلی آماری بر انتخابات بوکان وروشن شدن مشارکتی چشمگیر و پرشور در شهرستان بوکان 🔹️هاشم شیخ احمدی ، روزنامه نگار در نظام مردم سالار دینی مشارکت مردم درحکمرانی که درقانون ازآن بعنوان اصل جمهوریت نظام سیاسی نامبرده می شود یک اصل وحق مسلم تعریف شده است . وهرچه میزان مشارکت وحضورمردم پررنگ تر باشد قوانین […]

♦️تحلیلی آماری بر انتخابات بوکان
وروشن شدن مشارکتی چشمگیر و پرشور در شهرستان بوکان

🔹️هاشم شیخ احمدی ، روزنامه نگار

در نظام مردم سالار دینی مشارکت مردم درحکمرانی که درقانون ازآن بعنوان اصل جمهوریت نظام سیاسی نامبرده می شود یک اصل وحق مسلم تعریف شده است .
وهرچه میزان مشارکت وحضورمردم پررنگ تر باشد قوانین اجرایی هم پشتوانه محکمتری دارند.
درآستانه انتخابات دوریازدهم مجلس شورای اسلامی هستیم وهرچند مردم نگرانیهای به دلیل فشارهای اقتصادی دارند، اما برخلاف تبلیغات آنسوی مرزها براین عقیده هستم مردم مناطق کردنشین به دلیل حساسیت موضوع وبا درس گرفتن از گذشته و برخی تصمیمات نه چندان عقلایی دراوایل انقلاب باید حضور گسترده ای درانتخاب نمایندگان مجلس شهرهای خود داشته باشند ، اهمیت این امر صرف نظر ازدستاورداعتمادسازی درنظام سیاسی کشور ،انتخاب نمایندگانی است که واقعا صدای برحق موکلان خویش ومطالبات آنان هستند وبه دور ازجاح بندیهای مرکزنشین وفاقد اثرمثبت درحوزه های انتخابیه عملکردی قابل قبول و درحد انتظار داشته اند.
تاریخ مشارکت سیاسی این مهم را ثابت می کند که در هر دوره انتخاب مردم ازمیان چهره های مقبول ومتعهدمستقل و دارای شعارهای واقع بینانه بدون طرح.مطالبات غیرواقعی بوده میزان رضایت ازعملکرد نماینده بیشتر ازنمایندگان بلند پرواز و مورد تایید جناحهای مرکزنشین که منصب نمایندگی و جایگاه مجلس را هم زیرسوال برده اندبوده است.
در نظرسنجی میدانی که در میان اقشار مختلف مردم بوکان بعمل آوردم این مهم کاملا آشکار شد که تمایل شهروندان به انتخاب شخصی است که سالها قبل تواتسته است ازآزمون میان عمل وشعاردرعرصه عمل نمره قبولی ازموکلان بگیرد.
از جامعه آماری معیارهای همچون اخلاق،تعهد ،آشنایی با قوانین،روراستی وصداقت ،تحقق شعارها به عمل ،وفاداری به آرمانهای مردم و تخصص بعنوان سوالات اساسی مطرح شد که پس ازتجزیه و تحلیل معلوم گردید درمیان رای اولی ها حدود ۶۰درصد افراد به حاج انورحبیب زاده،در میان کارمندان ۸۴درصد ،درمیان اصناف وبازاریان ۸۸درصد وبانوان ۷۰درصد حامی حاج انورحبیب زاده ودانشجویان ۶۷درصد که خواهان بازگشت به خویشتن برای حل وفصل مشکلات براساس تجارب و تعهد بودند.
هم چنین میزان مشارکت اقشار مختلف حدود ۸۰ درصد بود که این امر نشان از عزم جدی مردم برای حل ریشه ای مشکلات شهرستان براساس رویکرد عقلایی مشارکت حداکثری است.
میزان علاقه افراد جامعه آماری برای انتخاب افرادبه اصطلاح تحصیل کرده آکادمیک براساس مدارک دانشگاهی وفاقد تجربه قانون گذاری بسیارپایین بود ،اکثر آنان تجربه تلخ ۱۲سال اعتماد به مدرک تحصیلی نماینده سابق ویا همسویی افراد احتمالی با ایشان را دلیل این مخالفت عنوان نمودند.
نکته بسیار جائزاهمیت دراین پژوهش میدانی علاقه نسل جدید به حاج انور حبیب زاده وتایید رویکردهای ایشان در حل معضلات نسل جوان شهرستان براساس تجارب ۸سال نمایندگی بود.
حمایت جامعه آماری بانوان به حیث سلامت اخلاقی و پاکی ایشان وحرمت به جایگاه زن مسلمان کورد در طی سالها حضور درکارزارهای انتخاباتی وسیاسی بود که به مثال برخی چهره های سیاسی زنان را ابزار انتخاباتی فرض ننموده است.
نتیجه گیری:
حتی درصورت حضور چهرهای جدید درتایید صلاحیتهای جدید فضای انتخاب سیاسی وکارزار انتحاباتی حاج انورحبیب زاده پیشتاز رقابتهاست و بی اخلاقی های رسانه ای رسانه های حامی نماینده فعلی نتوانسته است برپایگاه مردمی او تاثیربگذارد و به عکس برمحبوبیت اوافزوده است.
میزان مشارکت مردم دربوکان درمقایسه با دوره قبل تغییر چندانی نخواهد داشت وبالاتر از۷۵درصد واجدین شرایط خواهد بود.

#اختصاصی
#بوکان_پرس
@bookanpress