به گزارش کانی پرس؛ در شهرستان بوکان نیز مانند تمام شهرهای دیگر ، نهادها و ادارات مرتبط با محیط زیست ، طی بیانیە و زدن بنرهایی یا با انجام کارهای نمادین روز محیط زیست را گرامی میدارند بدون اینکه یکبار از خود بپرسند که ما بعنوان بخشی از متولیان محیط زیست این شهر چه اقدامات […]

به گزارش کانی پرس؛ در شهرستان بوکان نیز مانند تمام شهرهای دیگر ، نهادها و ادارات مرتبط با محیط زیست ، طی بیانیە و زدن بنرهایی یا با انجام کارهای نمادین روز محیط زیست را گرامی میدارند بدون اینکه یکبار از خود بپرسند که ما بعنوان بخشی از متولیان محیط زیست این شهر چه اقدامات مثبتی برای اوضاع محیط زیست بوکان انجام دادەایم ؟

بدون اینکه از خود سوال کنند که آیا ما بعنوان مسئولین چشمانمان را بر روی وقاحتهای زیست محیطی این شهر باز کردەایم؟

آیا در موقع پیام تبریک و گرامیداشت روز محیط زیست به وضعیت محیط زیست این شهر فکر کردەاند؛ به حقوق زیست محیطی شهروندان واقفند و به ارزشهای زیست محیطی معتقدند؟

آیا برای یک لحظه هم وضع نابسامان روستای شیخلر ، خطر انقراض میش مرغ(چێرگ) ، تخریب کوهها برای زدن معادن، وضعیت بحرانی آب در سطح شهرستان ، سرانه زیر یک متر فضای سبز شهر، تخریبات پیاپی فضای سبز و نبود آلترناتیو مناسب برای آن تخریبات ، وضعیت تصفیەخانه علی آباد ، تغییر اکوسیستم کوه بردەزرد و مسیر جادە کوسته ، تغییر کاربری زمینهای زراعی به خانەباغهای بی خاصیت ، شکار بی رویه و عدم مداخله اداره مربوطه ، نبود المانهایی منطبق با محیط زیست در سطح شهر ، قلع و قمع درختان سطح شهر ، عدم شناسنامەدار کردن درختان ، ساخت و ساز بی رویه هتل ایزدی و… در پارک ساحلی ، تصرف منابع طبیعی و عمومی و… را ندیدەاند یا نمی خواهند ببینند؟

آیا هر انسان دلسوز ومتعهدی با شنیدن چنین مشکلات زیست محیطی نخواهد گریست؟

حقا که با وجود چنین مشکلات زیادی در سطح این شهر کوچک ، گرامیداشت روز محیط زیست تنها نقش بازی کردن تئاتر است
روز محیط زیست را بر مردم بوکان باید تسلیت گفت نه تبریک.

سمکو معروفی عضو انجمن زیست محیطی ولات

انتهای پیام/خ