به گزارش کانی پرس؛ بوکان بعد از چندین سال خشک سالی و کمبود بارندگی طی سال زراعی جاری شاهد بارش ۳۴۰ میلی متری باران بوده که این مهم حتی رکورد ۳۰ ساله این شهر را نیز جابجا کرده است. اما این بارش ها بویژه در چند روز گذشته جدای از خوشحالی همه مردم سبب به […]

به گزارش کانی پرس؛ بوکان بعد از چندین سال خشک سالی و کمبود بارندگی طی سال زراعی جاری شاهد بارش ۳۴۰ میلی متری باران بوده که این مهم حتی رکورد ۳۰ ساله این شهر را نیز جابجا کرده است.
اما این بارش ها بویژه در چند روز گذشته جدای از خوشحالی همه مردم سبب به وجود امدن صحنه های زشت و زیبایی نیز در شهر بوکان شده که دوربین کانی پرس چند تصویر ان ثبت و ضبط کرده است.