به گزارش کانی پرس؛ ۷۰ سال پیش در چنین روزی ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۳ شهرداری بوکان تاسیس شد، و تا کنون این نهاد با تمام فراز و نشیب های بوکان همراه بوده است. کاریکاتوریست بنام بوکانی ۷۰ سالگی شهرداری بوکان را در قالب کاریکاتور طراحی کرده است.

به گزارش کانی پرس؛ ۷۰ سال پیش در چنین روزی ۲۵ فروردین ماه ۱۳۲۳ شهرداری بوکان تاسیس شد، و تا کنون این نهاد با تمام فراز و نشیب های بوکان همراه بوده است.
کاریکاتوریست بنام بوکانی ۷۰ سالگی شهرداری بوکان را در قالب کاریکاتور طراحی کرده است.