به زارش کانی پرس؛ به دنبال جدا کردن مسیر خط تاکسی ها در خیابان انقلاب بوکان توسط موانع فلزی هر روزه مردم بوکان شاهد پرواز انواع حد اقل یکی دو خودرو بر روی این موانع غیر استاندارد هستند همین موضوع سبب شده تا کاریکاتوریست بوکانی ” محمد محمودی”این موضوع را به عنوان سوژه روز خود […]

به زارش کانی پرس؛ به دنبال جدا کردن مسیر خط تاکسی ها در خیابان انقلاب بوکان توسط موانع فلزی هر روزه مردم بوکان شاهد پرواز انواع حد اقل یکی دو خودرو بر روی این موانع غیر استاندارد هستند
همین موضوع سبب شده تا کاریکاتوریست بوکانی ” محمد محمودی”این موضوع را به عنوان سوژه روز خود انتخاب کنند