به گزارش کانی پرس؛ به دنبال حوادث تروریستی امروز تهران و شهادت چندین تن از هموطنان عزیز مان هنرمندان کشور نیز با محکوم کردن این حادثه به ان عکس العمل نشان دادند.  

به گزارش کانی پرس؛ به دنبال حوادث تروریستی امروز تهران و شهادت چندین تن از هموطنان عزیز مان هنرمندان کشور نیز با محکوم کردن این حادثه به ان عکس العمل نشان دادند.