حضور امام جمعه بوکان در شعب اخذ رای

حضور امام جمعه بوکان در شعب اخذ رای

حضور امام جمعه بوکان در شعب اخذ رای