حضور پیرمند ۹۰ ساله بوکانی در یکی از شعب اخذ رای

حضور پیرمند 90 ساله بوکانی در یکی از شعب اخذ رای

حضور پیرمند ۹۰ ساله بوکانی در یکی از شعب اخذ رای